GÉÉN VERZENDKOSTEN!! * In principe de volgende dag in huis **

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rosa4pleasure zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rosa4pleasure worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rosa4pleasure ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Rosa4pleasure zijn vrijblijvend en Rosa4pleasure behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Rosa4pleasure. Rosa4pleasure is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rosa4pleasure dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW , eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Verzendkosten worden afzonderlijk doorberekend. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht bij bestellingen boven de 100 euro. (€ 100,=)

3.2 Betaling dient door middel van vooruitbetaling te worden voldaan. Indien anders overeengekomen dan dient de betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling tenzij anders overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Rosa4pleasure.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Rosa4pleasure bent u een bedrag van vijfentwintig euro ( 25,00 euro) aan administratiekosten verschuldigd en indien Rosa4pleasure haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Rosa4pleasure om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Rosa4pleasure gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Rosa4pleasure.


Artikel 4. Levering

4.1 De door Rosa4pleasure opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U heeft wel het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Rosa4pleasure verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Rosa4pleasure geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Rosa4pleasure garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Rosa4pleasure daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk/email kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rosa4pleasure de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering deze aan Rosa4pleasure terug te sturen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper. De door Rosa4pleasure berekende verzendkosten worden wel aan de koper gecrediteerd.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Rosa4pleasure producten aan de afnemer levert, is Rosa4pleasure nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Rosa4pleasure ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Rosa4pleasure na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Rosa4pleasure in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Rosa4pleasure, dan wel tussen Rosa4pleasure en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Rosa4pleasure, is Rosa4pleasure niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rosa4pleasure.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rosa4pleasure ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rosa4pleasure gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rosa4pleasure kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Rosa4pleasure schriftelijk opgave doet van een adres, is Rosa4pleasure gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Rosa4pleasure schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Rosa4pleasure gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Rosa4pleasure deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Rosa4pleasure in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rosa4pleasure vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Rosa4pleasure is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De belangrijkste punten uit de voorwaarden:
Verzending vindt plaats nadat de betaling is ontvangen.
Uit het oogpunt van hygiëne kunnen niet alle artikelen retour gezonden worden, tenzij defect, beschadigd en dergelijke.
Verder zal Rosa4pleasure altijd soepel omgaan met de voorwaarden, dat is wel zo plezierig voor u als klant.